родной язык 8

Тыва дыл 8класс

автору: М.В.Бавуу-Сюрюн

Неделянын хуну Ооренир темазы Ооредилге ному Кууседир ажылдары
30.03 Хой тайылбыр домактарлыг чагырышкан нарын домактар Параграф 36, ар.96 Номчааш, дурумну эки шингээдер 1.мерг. 77, ар.99; 2. мерг.79, ар.100 3. мерг.80, ар.100
 31.03 Нарын домакка будун чартык сек Параграф 37, ар.101 1. мерг.82, ар.101; 2. мерг. 83, ар. 101
01.04 Нарын домакка ийи сек Параграф 38, ар. 107 1. мерг. 85, ар. 108; 2.
02.04 Нарын домакка тире  Параграф 39, ар. 103 Мерг.86, ар.104; 2. мерг 88, ар. 104
03.04 Практиктиг мергежилгелер Арын 105-106 1. мерг.90, ар.106; 2. мерг.92, ар. 107

мАжылдарны чаа кыдыраашка кууседир. тондур онаалгазын куусеткеш, класс башкызынга апрель 5-тин хунунге чедир дужаар