родной язык 7

Тыва дыл 7 класс

автору: Д.А.Монгуш

Неделянын хуннери Ооренир темазы Ооредилге ному Кууседир ажылдары
30.03 Чангыс аймак кежигуннерлиг домактар Параграф 29, ар.238 1. мерг. 166, ар.238; 2. мерг.мерг.172, ар.242 3. мерг.177, ар.244
31.03 Эвилелдер дузазы-биле холбашкан чангыс аймак кежигуннер Параграф 31, ар.245 1. мерг.179, ар.245; 2.мерг.180, ар.246; 3.мерг.183, ар.347
01.04 Чангыс аймак болгаш чангыс аймак эвес тодарадылгалар Параграф 32, ар.249 1. мерг.188, ар. 249; 2.мерг.191, ар.251;
02.04 Чангыс аймак кежигуннернин туннекчи состери Параграф 33, ар.251 1. мерг.193, ар.251; 2. мерг.195, ар.253; 3.мерг.198, ар.254
03.04 Практиктиг мергежилгелер Арын 254-255 1. мерг.199, ар.255; 2. мерг.200, ар.255

 Ажылдарны чаа кыдыраашка кууседир. Онаалганы куусеткеш, класс башкызынга апрель 5-тин хунунге чедир дужаар