родной язык 5

Тыва дыл 5класс

автору: Н.Д.Сувандии

Неделянын хуну Ооренир темазы Ооредилге ному Кууседир ажылдары
30.03 Демдек адынын грамматиктиг утказы Параграф 51, ар.179 Дурумну номчуур 1. созуглел-биле ажыл (мерг.358, ар.179) 2.чуруктарга хамаарыштыр домактар чогаадыр (арын 180 3.мерг.362, ар.181)
31.03 Демдек аттарынын болуктери Параграф 52, ар.183 1 мерг.365, ар.183; 2.мерг.366, ар.184; 3. мерг.368, ар.185
01.04 Созуглел-биле ажыл Мергежилге 372, ар.187-188 Куску сесерлигге хамаарышкан чогаадыг бижиир
02.04 Шынарнын демдек аттары, оларнн чадалары Параграф 53, ар.188 1. мерг.373, ар.188 2. мерг.374, ар .190 чуруктарга хамаарышкан домактар чогаадыр; 3. мерг. 378, ар.192
03.04 Хамаарылгалыг демдек аттары Параграф 55, ар.197 1. мерг.391, ар.197; 2.мерг.393, 394, ар.199; 3.чуруктар-биле ажыл, ар.199
04.04 Демдек аттарынын синтаксистиг хулээлгелери Параграф 56, ар.200 1. мерг.397, ар.200; 2. мерг.399, ар.201 3. мерг.399, ар.201 очулдурар

Ажылдарны чаа кыжырааш кылып алгаш кууседир. онаалганы шуптузун кылгаш, класс башкызынга апрель 5-ке чедир дужаар.