родной язык 6

Тыва дыл 6класс

автору: М.В.Бавуу-Сюрюн

Неделянын хуну Ооренир темазы Ооредилге ному Кууседир ажылдары
30.03 Ат орну. Утказы, грамматиктиг демдектери Параграф 35, ар.170 1. мерг.340, ар.171; 2. мерг.341, ар.172 3. мерг.344, ар.174
31.03 Арыннын ат оруннары Параграф 36, ар.175 1. мерг.347, ар.1754 2. мерг.348, ар.176; 3. мерг.355, ар.179
01.04 Айтырыгнын ат оруннары Параграф 37, ар.180 1.мерг.361, ар.1814 2. мерг.362, ар.182
02.04 Айтылганын ат оруннары Параграф 38, ар.184 1. мерг.368, ар.185; 2. мерг.370, ар.186;
03.04 Тодаргай ат оруннары Параграф 39, ар.190 1. мерг.380, ар.190; 2. мерг.382, ар.191; 3.мерг.386, ар.192

Ажылдарны чаа кыдыраашка кууседир. тондур онаалгазын куусеткеш, класс башкызынга апрель 5-тин хунунге чедир дужаар