Родной (тувинский) язык

Дата Тема Задания Домашнее задание
27.04 Ц деп ун болгащ ужуктер. Арын104-105 номчуур. «Цирк» а-104 (бижиир) Арын 105 Л.Чадамба шулук доктаадыр.
28.04 Щ деп ун болгаш ужуктер. Арын 108-109 номчуур. «Аянныг чемнен» номчааш утказын чугаалаар,бижип алыр. «Щеткалар»-шулукту доктаадып алыр.
30.04 Хыналда диктант.     Щи, борщ дээрге мун. Оларга мен ынак мен. Щиде капуста,картофель,согуна бар чорду. Сен иштин бе?  
Дата Тема Задания Домашнее задание
4 20.04  Частырыглар-биле ажыл.      
  21.04 Ь (чымчак демдек). Арын 98- 100номчуур. Коньки,кисель,рубль, печенье.-ун,ужук анализин кылыр, Арын98,«Хоккей»- созуглелди номчуур ,утказын кысказы –биле чугаалаар. Арын 99,«Каток» -созуглелди бижиир,чымчак демдектиг состу тыпкаш шыяр чымчак демдекти.   Арын 100 ,«Календарь»-созуглелди номчуур,чымак демдектиг состерни  ушта бижиир. Тывызыкты тыпкаш доктаадыр.арын 100
  24.04 ф деп ун болгаш ужуктер. Арын 101-103 номчуур. Фартук,форма,ферма,фабрика,фамилия,фарш,фонарь,фара.(дужуруп бижиир,ф –биле эгелээн слогтун адаан шыяр, чымчак демдек-биле бижээн сос-биле домак чогааткаш бижиир.) Фара деп состун ун,ужук сайгарылгазы.    Фамилия-Ондар (оореникчи бодунун фамилиязын бижиир)  

Үжүглелде онаалга: 96 дугаар арында «Буян» деп сɵзүглелди дүжүрүп бижиир