родная литература 4

Апрель 4

4 КЛАСС

Литературлуг номчулга

Тема :Тыва улустун тоолу «Боралдай ашак».

  1. Тоолду аянныг номчааш утказын чугаалап ооренир
  2. Шулукке таарыштырчурук чуруур
  3. Чурук ёзугаар эдерти чугаалаар.
  4. Тоолга таарыштыр тоол чогаадыр (аас-биле)0