рродной язык 4

МАРТ 30

4 КЛАСС

ТЫВА ДЫЛ

Тема: Чангыс аймак кежигуннерлиг домактар дугайында билиг

 Аас-биле айтырыглар:

  1. Домак деп чул?  (Домак тонген утканы илередир…)
  2. Тыва дылда каш домак кежигуннери барыл? (5)
  3. Домактын чугула кежигуннерин ада (кол сос, соглекчи)
  4. Кандыг? Чулуг? Кымнын? Чунун? деп айтырыгларга харыылаттынар кежигун чул? (тодар-га)
  5. Кайда? Кайыын?  Кайнаар? Канчаар? Кажан? Деп айтырыгга харыылаттынар чуу деп кежигунул? (байдал)
  6. Адалга домак кежигуну болур бе? (болбас)
  7. Адалгалыг домактарга бижик демдектерин канчаар салырыл? (соондан,ийи талазындан,  мурнундан )
  8. Чугула кежигуннеринин аайы-биле домактарны канчаар болуктээрил? (1,2 чугула кеж-г)
  9. Чангыс чугула кежигуннуг домактарнын болуктери (тодаргай арынныг, тодаргай эвес арынныг, ат домаа, арын чок домакт

1.Чаңгыс аймак кежигүннер дээрге

  а)чаңгыс уткалыг сөстер болур

  б) чаңгыс айтырыгга харыылаар сөстер болур.

2. Чаңгыс аймак кежигүннерниң холбажыр аргалары

   а) эвилелдер болгаш аян сөстери-биле

   б) эвилелдер, интонация дузазы-биле

3. Чаңгыс аймак кежигуннер бот-боттарындан

    а) утка талазы-биле хамаарышпас болур

    б) бот-боттарындан хамааржып, бирээзин бирээзи чагырып чоруур болур.

4. Чаңгыс аймак кежигүннернин аразынга эвилел чокта

    а) бот-боттарындан биче сек-биле ангылаар    б) бот-боттарындан биче сек-биле ангылавас

5. Чаңгыс аймак кежигун кылдыр шупту домак кежигуннери

    а) туруп болур

    б) туруп болбас, оларнын чугле чамдыызы туруп болур

Ном-биле ажыл

Мергежилгелер-биле ажыл

Мергежилге 140, 141, 144

Апрель 2

Тема : Чогаадыг «Хемге»

Чогаадыгны делгеренгей кылдыр бижиир

Апрель 6, 9

Тыва дыл

Тема: Сос. Состун тургузуу.

Дазыл деп чул?

Состун дазылын канчаар тыварыл?

Мергежилгелер-биле ажыл

Мергежилге 396

Мергежилге 397

Мергежилге 398

Апрель 6, 9

Тыва дыл

 Тема: Сос. Состун тургузуу.

Мергежилгелер ууседир № 399, 400, 402, 403

Апрель 16

ТЫВА ДЫЛ

 Тема: Домак. Катаптаашкын.

Мергежилге 389

— Созуглелди утка аайы-биле домактарга узуп номчунар.

— Созуглелди домактарга узуп бижиир.

— Баштайгы 3 домактын кол сос биле соглекчинин адаан шыяр.

— Кол сос кандыг чугаа кезээ болуп турар?

— Кандыг падежке хамааржырыл карандаш-биле состернин кырынга бижиир

Мергежилге 390

— Бердинген состер- биле домактардан тургузунар.

— Созуглелге аттан бээр.

— Созуглелди кыдыраашка дужуруп бижиир.

— 2-3 дугаар домактарны домак кежигуннерине сайгарар.

— Чангыс аймак кежигуннерлиг домактарны ушта бижиир

Мергежилге 391

— Аас- биле кууседир. Биживес.

— Созуглелди яанныг медерелдиг номчааш номда бердинген айтырыгларга харыылаар.

— Чуве аттарын, ат оруннарын, демдек аттарын тывар.

Мергежилге 392

— Шулукту шээжиге ооренир.

— шулуктун кол бодалы чул?

— Чуве аттарын ушта бижиир, санын , падежин кырынга бижиир.

Апрель 19

ТЫВА ДЫЛ

Тема:  Чогаадыг

Мергежилге 395

Чурукту кичээнгейлиг коор.

— план тургузар.

— план езугаар чугаа тургузар.

— кыдыраашка бижиир. (10-12 домак)

Апрель 20

ТЫВА ДЫЛ

 Тема: Д

-емдек ады ады. Катаптаашкын.

Мергежилге 396

— Улегер домактарны номчуур

—  ужуктерни чечелевишаан дужуруп бижиир

— улегери езугаар бижип кууседир

Мергежилге 397

—  чурукту кичээнгейлиг коргеш. Айтырыгларга харыылап бижиир.

Мергежилге 398

 — Созуглелдин кол бодалы чул?

-медерелдиг номчуур

-домактарда карартыр парлаан состерге айтырыглар салыр

-ол состерн ушта бижээш кандыг чугаа кезектерил кырынга бижиир

Апрель 25

ТЫВА ДЫЛ

Тема:  Катаптаашкын

Мергежилге 299

 -аянныг номчуур

-демдек аттарын тывар

-демдек аттарын ушта бижиир

Мергежилге 300

Демдек аттарынга удурланышкак болгаш чоок уткалыг состерин тыпкаш бижиир

Мергежилге 302

Даалгазын номчааш ол ёзугаар кууседир