родная литература 3

Литературлуг номчулга

Тема: Ыят чок крокодил. (Кхмер улустун тоолу)

1.Номчааш айтырыгларга харыылап чугаалаар.

2.Тоолду оолдун адындан эдерти чугаалаар.

3. Минуталап номчуур.

Тема: Ийи элчиген. (Кыргыс улустун тоолу)

1.Номчааш, айтырыгларга харыылаар.

2.Тоолду элчигеннин бодалы буде бээр кылдыр оскертип чугаала.

3. Номчааш сонуургаан тоолдарынга чуруктан чуруп ал.