родной язык 3

Тыва дыл

Тема: Кылыг созунун уелерге оскерлири.

Тайылбыр бижик.

Бир эвес кылыг созу эрте берген болуушкунну илередир болгаш чугаа мурнунда болган болза, ол эрткен уени коргузер.

— Бир эвес кылыг созу канчап тур? чуну кылып тур? деп айтырыгларга харыылаттынар  болгаш кылдыныг чугаа болуп турар уеде болуп турар болза, кылыг созу амгы уеде турар.

— Бир эвес кылыг созу канчаар? деп айтырыгга харыылаттынар болгаш кылдыныг чугаа болурунун соонда болза, ол кылыг созу келир уенин болур.

            Экранда (Слайд 5).

Эрткен уе Дуун Канчанган?
Амгы уе богун Канчап тур? Канчап турлар?
Келир  уе эртен Чуну кылырыл? Канчаар?
  1.  Быжыглаашкын. 1.   Ном-биле ажыл.   а . 110  Мергежилге 291.

Арын 110де дурумну номчааш, шээжилеп алыр.

Мергежилге 294

Мергежилге 295

Тема: Кылыг созунун амгы уези.

Дурумну баштай кичээнгейлиг номчааш, шээжилеп алыр. (арын 112)

Мергежилге 298

Мергежилге 299

Мергежилге300

Тема: Кылыг созунун эрткен уези.

Арын 114-те дурумну кичээнгейлиг номчааш, шээжилеп алыр.

Мергежилге 305

Мергежилге 306

Мергежилге 308

Тема: Кылыг созунун келир уези.

Дурумну баштай кичээнгейлиг номчааш, шээжилеп алыр. (арын116)

Мергежилге 313

Мергжилге 314

Мергежилге 317

Мергежилге 319