родной (тувинский) язык 2

Литературное чтение 28.04 Э.Успенский «Чебурашка» 1.Чтение текста — разгадывание кроссворда -ответы на вопросы (вопрос 1 ,стр.142-144) Э.Успенский «Над нашей квартирой», «Память
30.04 Э.Успенский «Чебурашка» 1.Чтение рассказа -ответы на вопросы (вопрос 2,3 стр.142-144) В.Берестов «Знакомый, «Путешественники»
05.05 Э.Успенский «Если был бы я девчонкой…» 1.Чтение стихотворения 2.Ответы на вопросы, стр.145 (устно) Найти в стихотворении рифмы.
12.05 Г.Остер «Будем знакомы» 1. Чтение сказки(стр.155-160) 2.Ответы на вопросы (устно, с 1по7 на стр.160) В.Берестов «Кисточка», И.Токмакова «Плим», «В чудной стране»
14.05 В.Драгунский «Тайное становится явным» 1.Чтение рассказа (стр.161-167) 2.Ответы на вопросы (устно,вопрос2,стр.167) 1.Прочитать рассказ
15.05 Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог» 1.Чтение песенки (стр.174-175) 2.Ответы на вопросы,стр175 (устно) Английский народные песенки «Перчатки», «Храбрецы»,стр.176-178

                             Тыва дыл  (20.04)

Тема: Торел состер .Катаптаашкын

1.Катаптаашкын

 а)айтырыгларга харыылаар

-Кандыг состерни торел состер дээрил?_______________________________________

б)Оюн « Торелин тып» Мерг.263 (аас-биле)

2. Бижимел  ажыл.

 а) Мерг. 259 .

 б)Мерг.267(домактарны сайгарар)

в)Аянныг,чаъстаар (ун,ужуун тывар)____________________________________________

___________________________________________________________________________

Онаалга: Мерг.270,арын 109

                                                    Тыва дыл (22.04)

  Катаптаашкын. Кылыг созү.

Бот ажыл.

1.Бердинген состерни торел состер кылдыр тургузуп бижиир.

Кым? Чуу? Кандыг? Чулуг? Канчаар?
Садыг(Чуу?) Садыглыг (чулуг?) Садыглаар
Балык    
Мѳѳгү    

2.Чурук- биле ажыл.( Мерг.273)

Уткалыг кылдыр 3 домактан торел состер дузазы-биле  тургускаш,бижиир.

Онаалга:Мерг.269 (Дужуруп бижээш,домак кежигунунге сайгарар.Торел состерни тыпкаш,ниити кезээн шыяр)

Катаптаашкын

1. . Словарьлыг диктант.

-Эгезинде т-д, п-б кирен сɵстер- биле ажылдаар бис. Хөй сек орнунга чогуур  үжүктү бижиир.

    …авак, ..агаа, …ажын, ..ос, ..алык, …угуй, …он, …ашкы, …орга, …ага, …ус, …алай, …ош, …еш.

— Дүрүмнү катаптаптаалыӊар: (т-д )адап турувусту частыышкынны күштүг болза (дүлей)т, кошкаш болза- д(ыыткыр) д бижиир бис.

2.- Үн, үжүк анализин катfgтаптаалыӊар:

Аяк- ….  сл, ….    үн, ….үжүк.

Чолаачы-….сл, ….. үн, ….үжүк.

Коньки- …сл, ….. үн, ….үжүк.

3.Ат болгаш фамилияга улуг үжүктү бижиири.

Оолдар   аттары________________________________________________________________

Уруглар аттары__________________________________________________________________

4. Арын 93-те дүрүмнү баштай номчааш ,айтырыгларга долу кылдыр харыылап бижи.

-Сени кым дээр?

— Фамилияң кандыг ?

-Ачаңның долу ат-сывын бижи.

Клазыӊ башкызын кым дээр?

-Чаныңда орар эжиӊни кым дээр?

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Оюн «Кичээнгейлиг бол!» Домактарда частырыгларны тыпкаш,чараштыр дүжүрүп бижиир.

 Чазын чечек чараш чечек тарыыр. Мээн кара-оол честем ыяш чарып тур.

5.Бажынга онаалга.

Мергежилге 221,арын91.  Мергежилге228,арын